FE POWER poziom pl 1 rgb

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa min. 66 osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Województwa Małopolskiego poprzez nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie zawodu Kucharz, kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego oraz kompetencji interpersonalnych z wykorzystaniem potencjału mobilności ponadnarodowej. Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 27 osób.

Okres realizacji Projektu: 02.01.2017 do 31.12.2019.
Wartość projektu 1 986 442,46 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 1 930 944,95 zł.
Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego jest Partnerem w projekcie „Gotuj po hiszpańsku II”  realizowanym w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Lider projektu: Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI.

Więcej informacji na:  www.gotujpohiszpansku.pl

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok