PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ Z ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1
im. mjr. H. Sucharskiego w Krakowie

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.).

2. Statut Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie. 

arrow Do pobrania: procedura uzyskiwania zwolnień zajęć wychowania fizycznego.doc

arrow Do pobrania: procedura postępowania z wagarującym uczniem.doc