Szkolne Koło Dziennikarskie działa w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 1 od roku szkolnego 2007/2008.

Celem zajęć jest przybliżanie uczniom specyfiki pracy w mediach oraz doskonalenie pisania i tworzenia form typowych dla radia i prasy. Na zajęciach uczniowie mają możliwość doskonalić swoje umiejętności w zakresie redagowania form prasowych takich jak relacja, reportaż, wywiad czy felieton. Uczęszczający na kółko uczą się redagować relacje i sprawozdania, przeprowadzać ankiety i sondy.

Dużą część zajęć poświęcamy na redagowanie i wydawanie szkolnej gazetki
“Gazetka ze smakiem”. Średnio powstaje jeden numer w miesiącu, w stworzenie i wydanie którego są zaangażowani wszyscy uczęszczający na kółko.

W ramach kółka realizujemy następujące zagadnienia:

dziennikarstwo i publicystyka - czym się zajmują
na początek poznaliśmy kilka podstawowych pojęć, których znajomość jest niezbędna w codziennym redakcyjnym życiu. 

DZIENNIKARZ - osoba, która redaguje, tworzy lub przygotowuje materiały prasowe (teksty, audycje radiowe lub telewizyjne) o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, zatrudniona w redakcji prasowej, radiowej lub telewizyjnej albo robiąca to z upoważnienia redakcji. 

REDAKTOR - dziennikarz, który decyduje lub współdecyduje o publikacji materiałów prasowych. 

REDAKCJA - miejsce, w którym odbywa się proces przygotowywania (zbieranie, opracowywanie, ocenianie) materiałów do publikacji. 

MATERIAŁ PRASOWY - każdy opublikowany lub przekazany do publikowania w prasie tekst albo obraz o charakterze informacyjnym, publicystycznym, dokumentalnym lub innym, niezależnie od środków przekazu (prasa, radio, telewizja), rodzaju, formy, przeznaczenia czy autorstwa. 

LINIA PROGRAMOWA REDAKCJI - wyrażający się w publikacjach określony światopogląd, kreowanie pewnej wizji świata.

STOPKA REDAKCYJNA - stałe miejsce na kolumnie, w którym zamieszczone są informacje (nazwa, adres, telefony) o wydawcy, zespole redakcyjnym (dane redaktora naczelnego), drukarni. 

WIERSZÓWKA - pieniądze, które dziennikarz dostaje za napisany (nie zawsze opublikowany) materiał. Różne redakcje stosują różne metody wyceny materiałów prasowych (zdjęcia są materiałem prasowym). Wierszówka płacona jest ryczałtowo (średnia z jakiegoś okresu, waloryzowana np. co kwartał) lub jednostkowo (każdy tekst oddzielnie). Jest ona ruchomym składnikiem płacy dziennikarza.

• style funkcjonalne w prasie
• poprawność stylistyczno - językowa
• rodzaje błędów językowych i sposoby ich oznaczania
• w gąszczu czasopism czyli rozpoznanie na rynku prasowym
• historia publicystyki polskiej
• język mediów (kultura słowa, moda językowa, agresja słowna, kłamstwo)
• artykuł informacyjny a sprawozdanie.

Koło prowadzi: mgr Małgorzata Mochel.
Spotkania odbywają się w ... o godz.  ...-... w sali nr ...