UMOWA PATRONACKA
zawarta w dniu 20 maja 2016 roku
pomiędzy

logoURpngUniwersytetem Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al Mackiewicza 21, 31-120 Kraków - Wydziałem Technologii Żywności z siedzibą przy ul. Balickiej 122 w Krakowie reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Technologii Żywności, prof. dr hab. Teresę Fortunę, działającego na podstawie Pełnomocnictwa udzielonego przez JM Rektora UR w Krakowie, prof. dr hab. inż. Włodzimierza Sady zwanym dalej ,,Uczelnią"

a
Gminą Miejska Kraków - Zespołem Szkół Gastronomicznych nr 1 posługującym się  Numerem Identyfikacji Podatkowej 678-13-18-696, reprezentowanym przez Pełnomocnika - Panią Barbarę Brewczyńską pełniącą funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16, działającą na podstawie Pełnomocnictwa nr 262/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2013 roku zwanym dalej „Szkołą”, łącznie zwanych „Stronami”

Celem Patronatu jest sprawowanie przez Uczelnię opieki naukowo-dydaktycznej nad Szkołą obejmujące następujące formy współpracy:

  1. przekazywanie informacji o organizowanych na Uczelni sympozjach, dniach otwartych i innych podobnych wydarzeniach;
  2. prowadzenie wykładów, warsztatów na terenie Szkoły połączonych z promocją Uczelni;
  3. udział Szkoły w konkursach organizowanych przez Uczelnię;
  4.  zwiedzenie Uczelni z możliwością uczestniczenia uczniów w wykładach akademickich.
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok