UMOWA  PATRONACKA
zawarta w dniu 24 lipca 2016 r.
pomiędzy


logopzl2 kopiaZarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie posługującym się Numerem Identyfikacji Podatkowej 526-030-04-63 przez Pana Tomasza Ciepłego pełniącego funkcję Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego z siedzibą
w Krakowie, ul. Żywiecka 12

a
Gminą Miejską Kraków-Zespołem Szkół Gastronomicznych nr 1 posługującym się Numerem Identyfikacji Podatkowej 678-13-18-696, reprezentowanym przez Pełnomocnika - Panią Barbarę Brewczyńską pełniącą funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1
w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16, działającą na podstawie Pełnomocnictwa nr 262/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lipca 2013 roku zwanym dalej "Szkołą", łącznie zwanych "Stronami".

W SPRAWIE PATRONATU

Strony wspólnie i jednomyślnie wyrażają wolę wzajemnej współpracy w zakresie edukacji zapewniającej wszechstronny rozwój zawodowy młodzieży przy uwzględnieniu indywidualnych predyspozycji, zainteresowań i potrzeb.

§ 1

1.    Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Krakowie obejmuje swoim patronatem Szkołę.
2.    Celem patronatu jest sprawowanie przez Zarząd Okręgowy opieki dydaktycznej nad szkołą poprzez:
•    zapoznanie młodzieży z historią i tradycją łowiectwa oraz teraźniejszością,
•    przekazywanie młodzieży szkolnej informacji na temat znaczenia  łowiectwa w Polsce oraz okręgu krakowskim,
•    praktyczne pokazy postępowania z tuszami zwierząt łownych oraz zagospodarowania i użytkowania „dziczyzny” (mięsa pochodzącego od zwierząt łownych),
•    umożliwienie udziału uczniów w uroczystościach organizowanych przez PZŁ w ramach cyklicznych: „Dni Hubertowskich Okręgu Krakowskiego” w Niepołomicach i Krakowie oraz innych przedsięwzięć (przede wszystkim w zakresie przygotowania i prezentacji dań z dziczyzny, a także dekoracji, serwowania itp.),
•    prezentacja dokonań Szkoły na stornie internetowej PZŁ Kraków oraz w czasopiśmie przyrodniczo-łowieckim „Myśliwiec Krakowski”,
•    uczestniczenie delegacji PZŁ Kraków w uroczystościach i imprezach Szkoły.

§ 2

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie zapewnia:
•    wdrażanie zagadnienia „łowiectwo wraz z praktycznym wykorzystaniem produktów mięsnych pochodzących od zwierzyny” w zajęciach edukacyjnych uczniów szkoły,
•     udział uczniów w uroczystościach PZŁ Kraków oraz prezentacja nabytych umiejętności obróbki i wykorzystania produktów zwierzęcych, pochodzących od zwierzyny w przygotowywanych potrawach oraz dekoracji i serwowaniu dań,
•    udział delegacji szkoły w uroczystościach PZŁ Kraków,
•    prezentacja informacji o PZŁ Kraków na stronach internetowych szkoły.

§ 3

Strony oświadczają, że ich wzajemne relacje w ramach Umowy Patronackiej nie będą wywoływały dla Stron skutków finansowych.

§ 4

Osobami koordynującymi realizację niniejszej umowy będą:
•    ze strony PZŁ: przewodniczący Zarządu Tomasz Ciepły,
•    ze strony Szkoły: wicedyrektor Andrzej Ptasznik.

§ 5

1.    Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony i wchodzi w życie z dniem podpisania.
2.    Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem 30-dniowego terminu wypowiedzenia.
3.    Wypowiedzenie powinno zostać doręczone drugiej Stronie na adres wynikający z komparycji niniejszej Umowy lub na inny wskazany uprzednio przez Stronę na piśmie.
4.    Wszelkie zmiany Umowy winny zostać sporządzone na piśmie w formie aneksu.
5.    Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok