• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram Logo Krakowa Godło Polski

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie
dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 1 w Krakowie

Data publikacji strony internetowej: 2021-01-30.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-30.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
Część filmów w serwisie Youtube, do którego odnośniki znajdują się na stronie internetowej nie posiada transkrypcji, gdyż filmy te zostały wyprodukowane przed utworzeniem deklaracji dostępności.

Oświadczenie sporządzone dnia: 2021-01-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Dera, zsgastr1@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 012 644 50 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za
pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie
zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o
którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza
potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej
sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później
niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot
publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym
termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W
przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu
dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony
internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu
wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Wejście do budynku, w którym mieści się Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr H. Sucharskiego umiejscowione jest od ulicy Obrońców Krzyża.
  2. W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowany jest od strony boiska Orlik. Przy głównym wejściu jest usytuowany znak wskazujący drogę do podjazdu dla osób niepełnosprawnych.
  3.  Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
  4. Na miejscu brak osoby, która posługuje się językiem migowym.
  5. Strona internetowa dostosowana jest do wymagań WCAG 2.1, w tym umożliwia przeglądanie strony w głębokich
    kontrastach, a także wyróżnione są wszystkie linki.