• Librus logoBIP LogoFacebook logo

W 1957 roku z inicjatywy pana Michała Osieckiego, dyrektora Zespołu Szkół Elektrycznych została powołana do życia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Gospodarcza funkcjonująca jako Wydział Gospodarczy o profilu gospodarstwo domowe i zbiorowe przy tejże szkole, na osiedlu Szkolnym 26. Trzy lata później w 1960 roku, mury placówki opuściły pierwsze absolwentki, które doskonale wykształcone w zakresie wiadomości i umiejętności zawodowych udowodniły potrzebę istnienia i dalszego rozwoju szkoły zawodowej dla dziewcząt na terenie Nowej Huty.
Z inicjatywy następnego dyrektora mgr Zdzisława Dudy rozpoczęto prace budowlane nowego obiektu szkolnego na osiedlu Złotej Jesieni 16. Zakończono je w 1969 roku ,tak iż rok szkolny 1969/70 nauczyciele i młodzież powitali już w nowym, jasnym i przestronnym budynku. Szkoła na mocy decyzji Krakowskiego Kuratora Oświaty i Wychowania z dnia 1 września 1972 roku została przekształcona w zbiorczy Zakład szkolny pod nazwą Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1, w skład, którego wchodziły wówczas następujące typy szkół: Technikum Gastronomiczne, Zasadnicza Szkoła Zbiorcza oraz Zasadnicza Szkoła Zawodowa Dokształcająca. W styczniu 1975 roku na mocy decyzji podjętej przez Dyrekcję i Radę Pedagogiczną nadano szkole imię, majora Henryka Sucharskiego żołnierza września i obrońcy Westerplatte. Ustalono też, że każdego roku dzień 1 września będzie obchodzony jako Dzień Patrona a młodzież klas pierwszych będzie ślubować na sztandar szkoły.

W czasie kolejnych lat szkoła rozrastała się tak aby sprostać nowym potrzebom i wyzwaniom. 28 sierpnia 1992 r. na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania mgr Jerzego Lackowskiego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych do istniejących już typów szkół dołączono Technikum Hotelarskie, Liceum Zawodowe, Technikum Gastronomiczne dla Pracujących, Medyczne Studium Zawodowe. 1 września 2002 roku w szkolne mury wkroczyli pierwsi absolwenci zreformowanych gimnazjów i rozpoczęli oni naukę w czteroletnim Technikum Gastronomiczno – Hotelarskim nr 10 oraz dwuletniej Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 9. Od roku szkolnego 2004/2005 dawne Technikum Dla Dorosłych zamieniono na sześciosemestralne Technikum Uzupełniające nr 9 na podbudowie szkoły zasadniczej oraz Policealne Studium Zawodowe o specjalności organizacja usług turystycznych.
Od 1995 roku kolejni dyrektorzy szkoły nawiązali trwałą współpracę ze szkołami partnerskimi, z francuskim Nancy, niemiecką Norymbergą i słowackim Presovem. Współpraca polega na zdobywaniu i poszerzaniu wiedzy zawodowej, wymianie doświadczeń oraz doskonaleniu sprawności językowych. Uczniowie i opiekunowie podczas tygodniowego pobytu poznają także historię, kulturę , tradycję i kuchnie odwiedzanych regionów. 1 września 2006 roku dotychczasowa współpraca nabrała nowego wymiaru, gdyż od nowego roku szkolnego 2006/07 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 dołączył do szkół biorących udział w europejskim programie edukacyjnym Leonardo da Vinci.
W swojej 50-letniej historii Zespół Szkół Gastronomicznych bardzo prężnie działał w środowisku lokalnym, krakowskim i nowohuckim. Szkoła współpracuje z Urzędem Miasta Krakowa, władzami Dzielnicy XVI i XVIII, Nowohuckim Centrum Kultury, Stowarzyszeniem Małopolskich Kucharzy i Cukierników, Polskim Stowarzyszeniem Hoteli, Kongregacją Kupiecką, Hospicjum św. Łazarza, Parafią rzymsko – katolicką p.w. Matki Boskiej Fatimskiej, Fundacją Dawców Szpiku Kostnego Urszuli Smok, krakowskimi uczelniami wyższymi

Wizytówką i znakiem rozpoznawczym placówki od ośmiu lat jest corocznie odbywający się w marcu Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych . Cieszy się on dużą popularnością wśród młodzieży i nauczycieli w kraju i za granicą, a także w środowisku „gastronomii Krakowskiej”. Szkoła jest organizatorem różnorodnych konkursów rozwijających nie tylko umiejętności zawodowe ale także ogólne. Dzięki kołom zainteresowań młodzież rozwija inne zdolności i predyspozycje. W ramach zajęć pozalekcyjnych działają: Koło Teatralne, Salon Poezji, Warsztaty literacko – dziennikarskie, wydające Gazetkę Szkolną „Ze Smakiem”, Koło Europejskie, Szkolne Koło PCK, Grupa Wolontariatu, Koło Przedmiotów Ekonomicznych, Koło Przedmiotów Zawodowych, Koło Matematyczne, Koło Geograficzne, zespół Cheerleaders , Szkolny Klub Sportowy.

Nadrzędnym celem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zawodowym, moralnym i duchowym. Najlepszym świadectwem jakości pracy placówki są absolwenci, którzy działają prężnie w środowisku zawodowym, pracują w restauracjach i hotelach na terenie całego kraju i zagranicą.

ROK WYDARZENIE
1957 Utworzenie trzyletniej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Gospodarczej działajacej jako Wydział Gospodarczy o profilu – gospodarstwo domowe i zbiorowe w Zespole Szkół Elektrycznych na os. Szkolnym 26 w Nowej Hucie,
1960 Pierwsze abiturientki Wydziału Gospodarczego przy Technikum Elektrycznym opuszczają mury szkoły.
1968 Wicekurator okręgu szkolnego dla województwa krakowskiego i miasta Krakowa zarządza z dniem 1 września 1968 r. otwarcie Technikum Gastronomicznego w Krakowie – Nowej Hucie os. Szkolne 17, o specjalności – żywienie zbiorowe i żywienie dietetyczne. Powołanie mgr Zdzisława Dudę na dyrektora szkoły.
1969 Ukończenie prac budowlanych i przeniesienie szkoły gastronomicznej do nowego budynku na os. Złota Jesień 16.
1970 Decyzja kuratora o uruchomieniu z dniem 1 lutego 1970 r Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Krakowie – Nowej Hucie o specjalności kucharz – kelner.
Wicekurator inż. Ryszard Bąk wydaje decyzję o utworzeniu Wydziału Dokształcającego przy Zasadniczej Szkole Zawodowej w Krakowie – Nowej Hucie.
1972 Utworzenie zbiorczego zakładu szkolnego pod nazwą Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie os. Złota Jesień i wyróżnia się następujące typy szkół:
• Technikum Gastronomiczne,
• Zasadnicza szkoła Zawodowa,
• Zasadnicza szkoła Zawodowa Dokształcająca.
1973 Utworzenie Liceum Zawodowego na podbudowie 8 klasy szkoły podstawowej przy ZSG.
1975 Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę wprowadzającą w kalendarz imprez szkolnych na dzień 1 września, Dzień Patrona oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły. Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 otrzymuje imię. Patronem szkoły zostaje mjr Henryk Sucharski. W uroczystościach bierze udział podkomendny majora płk Leon Pająk, który dokonuje uroczystego otwarcia Izby Pamięci. Wśród wielu gości na uroczystości otwarcia obecny był dyrektor ZSE Nr 2 mgr Michał Osiecki (pierwszy dyrektor naszej szkoły).
1977 Komenda Hufca ZHP na wniosek Szczepu harcerzy działających przy ZSG nr 1 zatwierdza nazwę szczepu „Wrzosy” imienia „ Bohaterów Września”.
Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania mgr Jana Nowaka o przekształceniu dotychczasowego Wydziału Dokształcającego ZSzZ w Zasadniczą Szkołę Gastronomiczną.
1978 Nadanie sztandaru organizacji Związku Socjalistycznej Młodzieży Polskiej, działającej przy ZSG.
1979 Uroczyste przekazanie ziemi z Westerplatte i spod Lenino do Szkolnej Izby Pamięci, w uroczystości wzięli udział mjr Leon pająk i mjr Grzegorz Zarzycki.
1980 III Ogólnopolskie Seminarium Metodyczno – Przedmiotowe dla nauczycieli Techników Gastronomicznych wdrażających zawód szerokoprofilowy.
1986 Pożegnanie dyrektora mgr Zdzisława Dudy.
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego przez nowego Dyrektora mgr Helenę Ciborowską.
Włączenie do ZSG Medycznego Studium Zawodowego – Wydział Dietetyki .
Wizyta nauczycieli i władz oświatowych z Węgier, NRD, ZSRR i Bułgarii.
1987 Konkurs Młodego Kucharza i Kelnera pt „Pokaz przyjęcia bezalkoholowego.
Zajęcie III miejsca przez szkolny Klub PCK w olimpiadzie zdrowia.
1988 Obsługa noworocznego przyjęcia dla ludzi kultury i nauki zorganizowanego przez Urząd Miasta Krakowa.
Wizyta młodzieży z Danii, kształcącej się w zawodach gastronomicznych.
Cykl spotkań teatralnych z Janem Englertem.
Wizyta młodzieży z gruzińskiego Tibilisji, którą zakończono meczem towarzyskim dziewcząt.
W ramach cyklu spotkań teatralnych wizyta aktorki Doroty Pomykały.
Wizyta Pani prof.doc.hab.n.med. B. Cybulskiej z Instytutu Żywienia i Żywności z Warszawy, która zaprezentowała założenia Narodowego Programu Profilaktyki Cholesterolowej w Polsce.
W ramach cyklu spotkań teatralnych, rozmowa z Anną Dymną.
Spotkanie kuratorów z Polski południowo – wschodniej.
1989 Konkurs Młodego Kucharza.
Spotkanie z aktorem Tadeuszem Szybowskim.
Włączenie się młodzieży i szkolnego klubu PCK w akcję pomocy dla dzieci i młodzieży z Etiopii.
Spotkanie teatralne z krakowską aktorka Dorota Segdą.
Przygotowanie przyjęcia inaugurującego rok akademicki 1989/90 na Akademii Rolniczej.
1990 Konkurs Młodego Kelnera – „ Przyjęcie Amerykańskie”.
Wizyta uczniów ZSG w Danii.
Wmurowanie Kolumny Pokoju „ Niech będzie pokój na ziemi” jako daru od członków Japońskiego Stowarzyszenia Modlitwy o Pokój.
1991 W dniu 11 stycznia 1991 roku zorganizowano sesję populanonaukową z okazji 40-lecia MSZ – Wydziału Dietetyki, temat: „Edukacja żywieniowa warunkiem zdrowia społeczeństwa”.
Wykład inauguracyjny wygłosił prof.doc.hab.n.med. Zbigniew Szybiński. W uroczstości wzięli udział min. prof.doc.hab.n.med Hanna Dziatkowiak, dr Lidia Szopińska-Ciba, mgr Anna Rudnicka – prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Dietetyki, przewodniczący i delegaci Oddziałów PTD działających na terenie całego kraju oraz przedstawiciele władz.
Przedstawiciele młodzieży z opiekunami biorą udział w Ogólnopolskim Sympozjum Klubu Szkół Westerplatte w Gdańsku.
Pierwsze wybory do Rady Uczniowskiej.
Wraz z nowym rokiem szkolnym funkcję Dyrektora Zespołu Szkół Gastronomicznych obejmuje Pani mgr Elfrida Wątorek.
Pożegnanie Pani Dyrektor Heleny Ciborowskiej.
1992 Odbywa się sejmik nauczycieli i kuratorów z Polski południowo- wschodniej ( Lublina, Zamościa, Przemyśla, Rzeszowa, Tarnowa i Krakowa).
Coroczny Konkurs Młodego Kucharza i kelnera.
Na mocy decyzji Kuratora Oświaty i Wychowania mgr Jerzego Lackowskiego w skład Zespołu Szkół Gastronomicznych z dniem 1 września 1992r wchodzą:
• Zasadnicza Szkoła Zawodowa,
• Zasadnicza szkoła Zawodowa dla Młodocianych,
• Technikum Gastronomiczne,
• Technikum Gastronomiczne dla Pracujących,
• Technikum Hotelarskie,
• Liceum Zawodowe,
• Medyczne Studium Zawodowe.
Współuczestnictwo w uroczystościach koronacji Matki Boskiej Fatimskiej w Kościele Arka Pana; przygotowanie i obsługa poczęstunku dla przybyłych na uroczystość gości.
Wyjazd młodzieży wraz z opiekunami do Francji w ramach wymiany międzyszkolnej.
1993 Wycieczka najlepszych uczniów do Budapesztu.
Konkurs Młodego Kelnera – „Garden party”.
Obsługa Galii galicyjskiej w TV Kraków.
1994 Międzynarodowe Zawody Gastronomiczne w Hotelu Forum, reprezentanci szkoły przygotowali zupę cebulową a la Przypkowski i kanapki dekoracyjne.
Decyzja Kuratora Oświaty i Wychowania Jerzego Lackowskiego o wyłączeniu z Zespołu Szkół Gastronomicznych Medycznego Studium Zawodowego nr 6.
Wycieczka najlepszych uczniów do Pragi.
Obsługa przyjęcia z okazji otwarcia konsulatu Meksyku w Krakowie.
Obsługa uroczystości otwarcia konsulatu austriackiego w Krakowie.
Zajęcie III miejsca w konkursie organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa pt” Najpiękniejsze Otoczenie Szkoły”.
1995 Udział młodzieży szkolnej w akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w ramach , której zebraliśmy jako szkoła 1 030 600 zł.
Reprezentowanie ZSzG na targach szkolnych w Hali Wisły.
Pierwsza edycja cukierniczego konkursu wewnątrzszkolnego „ Koszyczek Wielkanocny”.
Utworzenie w ZSzG Policealnego Studium Zawodowego o specjalności – technik obsługi turystycznej.
Wycieczka objazdowa klas hotelarskich po Europie w ramach , której odwiedziły one :Bratysławę, Wiedeń, Wenecję, Padwę, Mediolan, San Remo, Monako, Mauupellier, Avinion,Berno, Insbruk.
Obsługa przyjęcia z okazji 30-lecia Krakowskiego Szkolnego Ośrodka Sportu.
Coctail dla muzyków po koncercie Austriackiej Współczesnej Muzyki Organowej, który odbywał się w Kościele Arka Pana.
Wyjazd młodzieży do Norymbergii.
1996 Konkurs Młodego Kelnera – „ Przyjęcie dla Dzieci”.
1997 Szkolna akcja sadzenia żonkilowych „ Pól Nadziei”; sadzonki dostarczyli goście z Edynburga.
Druga wizyta młodzieży ZSG nr 1 z opiekunami w zaprzyjaźnionej szkole w Norymberdze.
Wycieczka dla najlepszych uczniów po urokliwych miejscach Słowacji.
1998 Wręczenie nagrody przez dyrektora Wydziału Edukacji i Kultury fizycznej UMK Tadeusza Matusza dla Agnieszki Sosin z Technikum Hotelarskiego przy ZSG nr 1. za najlepsza pracę dyplomową branży gastronomiczno – hotelarskiej pt. „ Walory turystyczne Austrii”.
1999 Odbyła sie wizyta p. wicedyrektor Małgorzaty Matysik i p. Marty Schabowskiej w Presovie, w czasie której ustalono zasady współpracy naszej szkoły i SOU Obchodne w Presovie.
2000 Odbyły się pierwsze wymiany uczniów i nauczycieli. Od tego czasu każdego roku wiosną i jesienią wyjeżdżamy do Presova i gościmy Słowaków u siebie.
Pierwsza edycja Małopolskiego Konkursu Szkół Gastronomicznych.
2001 Oczekiwanie na decyzję o „nowej czy starej” maturze.
2002 Rozpoczęcie nowego roku szkolnego, w szkolne mury wkraczają pierwsi absolwenci Gimnazjów.
Wizyta gości z Nancy, nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Leszczyńskiego.
Pierwsza akcja krwiodawstwa, oddano 21,5 litra krwi.
2003 Wyjazd do zaprzyjaźnionej szkoły zawodowej w Norymberdze.
Konkurs piosenki europejskiej.
I edycja konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną, którego organizatorami są pracownicy biblioteki szkolnej.
„Droga Polski i Polaków do Unii Europejskiej” – dzień europejski w szkole.
2004 Pani dyrektor Elfrida Wątorek przechodzi na zasłużona emeryturę.
Rozpoczęcie roku szkolnego przez nową Panią Dyrektor Barbarę Brewczyńską.
II edycja konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną, którego organizatorami są pracownicy biblioteki szkolnej.
Dzień Sportu.
Konkurs młodych Poetów – „Śpiewam sobie a muzom”.
I edycja konkursu pt.”Kompozycje jesienne” organizowanego przez pracowników biblioteki szkolnej.
Dzień Niepodległości państwa polskiego.
Konkurs Wypieków Bożonarodzeniowych.
2005 Konkurs poezji „Poeci Krakowscy”.
Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie przebywali z wizytą w Szkole Zawodowej nr 3 w Norymberdze.
Rozpoczęcie roku szkolnego w odmienionej i ciepłej szkole – wymiana okien.
III edycja konkursu na najładniejszą palmę wielkanocną, którego organizatorami są pracownicy biblioteki szkolnej.
Spotkanie z Przedstawicielem Instytutu Studiów Strategicznych na temat – Poszukiwanie i warunki pracy w UE z cyklu Europejskie Dyskusja Młodych.
Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Krąg”,„Wydarzenie z mojej najbliższej okolicy”.
Wypiek pierniczków i obsługa akcji „I ty możesz zostać świętym Mikołajem” organizowanej przez Program 2 Telewizji Polskiej.
II edycja konkursu pt. „Kompozycje jesienne” organizowanego przez pracowników biblioteki szkolnej.
Konkurs hotelarski WELLMANA.
Pierwsze wydanie gazetki szkolnej pt.„GAZETKA ZE SMAKIEM”.
2006 „Moja szkoła w Unii Europejskiej” – akcja informacyjna przeprowadzona w szkole we współpracy z Urzędem Komitetu Integracji Europejskiej.
Festiwal Kultury Szkolnej.
Wizyta przyjaciół z Norymbergii.
Konkurs recytatorski – „Poeta zaczarowany – Konstanty Ildefons Gałczyński”.
Konkurs Stroików Wielkanocnych organizowanego przez pracowników biblioteki szkolnej.
Uroczyste śniadanie wielkanocne dla nauczycieli, pracowników administracji i Rady Uczniowskiej.
Pierwsi abiturienci przystąpili do egzaminu maturalnego zwanego potocznie „ Nowa maturą” i Egzaminów Zawodowych opartych o nowe zasady.
Dzień Sportu.
Zakończenie roku szkolnego
Wraz z nowym rokiem szkolnym w Zespole Szkół Gastronomicznych ruszył Europejski Program Edukacyjny „Leonardo da Vinci.”
Ekipa dokumentalnego serialu kryminalnego „ W – 11” kręciła na terenie szkoły kolejny odcinek cyklu.
Duszpasterska wizyta biskupa krakowskiego Józefa Guzdka.
Wyjazd młodzieży z opiekunami do Nancy – przygotowanie dla Gospodarzy Dnia Polskiego.
„Dzień Słowacki”, prezentacja osobliwości słowackich, degustacja potraw.
Wyjazd uczniów na miesięczny staż w ramach Europejskiego Programu Leonardo do partnerskiej szkoły w Presovie.
Ślubowanie klas pierwszych, dzień Patrona szkoły.
III edycja konkursu pt.”Kompozycje jesienne” organizowanego przez pracowników biblioteki szkolnej.
Krakowskie spotkania Artystyczne – GAUDIUM.
Akademia z okazji 11 listopada.
Międzynarodowy Konkurs Gastronomiczny w Bratysławie.
Inauguracja obchodów Roku Jubileuszowego 50 – lecia ZSG nr 1 w Krakowie.Obecnie, tj. w roku szkolnym 2006/2007, Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie kształci
w następujących typach szkół:
• 4-letnie Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w zawodach:
technik hotelarstwa,
technik organizacji usług gastronomicznych,
kucharz,
kelner,
• 2-Letnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa – zawód Kucharz małej gastronomii
• 2-letnia Szkoła Policealna w zawodach:
technik hotelarstwa,
technik obsługi turystycznej,
• 3-letnie Technikum Uzupełniające dla Dorosłych zawód kucharz na podbudowie Zasadniczej Szkoły Zawodowej zawód Kucharz małej gastronomii.
2007 Rok 2007 dla Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Henryka Sucharskiego w Krakowie na długo utrwali się w pamięci. To niezwykłe i jakże ważne wydarzenie Rok Jubileuszu, 50 – rocznica powstania szkoły.

Z okazji tak pięknego jubileuszu pragniemy zorganizować wiele imprez, spotkań, które przybliżą rolę, dzieje szkoły, będą okazją do wspomnień, refleksji i zadumy. Wspomnienia absolwentów, pracowników szkoły pozwolą ocenić zapisaną kartę 50-letnich wydarzeń szkoły, jej sukcesy, osiągnięcia a także trudności i przeciwności które musiano pokonać.

Chlubą naszej szkoły są przede wszystkim ludzie z nią związani, wspaniali nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i absolwenci, a także szczególny klimat wzajemnej życzliwości, jaki tworzono w 50-letniej historii.
Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych i kreatywnych uczestników życia społeczno-gospodarczego nie tylko w naszym regionie, ale także w kraju i za granicą.

Wspominając dzieje szkoły w roku jubileuszu pragniemy wyrazić podziękowania dyrektorom, wspaniałym nauczycielom, wychowawcom, pedagogom, księżom katechetom, którzy tworzyli historię i dorobek wielu pokoleń, którzy swym zaangażowaniem i postawą oraz twórczym talentem pedagogicznym utorowali drogę sukcesów dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
Dziękujemy za przekazywanie wiedzy, kształcenie umiejętności, za trud i wychowanie wielu pokoleń, za wpajanie ważnych wartości takich jak patriotyzm, odpowiedzialność, poszanowanie godności drugiego człowieka.
Podziękowanie składamy również władzom Oświatowym, Przedstawicielom organów prowadzących i nadzorujących szkołę, Rodzicom, Absolwentom i Przyjaciołom Szkoły za wspieranie jej działań w tworzeniu dobrych i godnych warunków do pracy i nauki.

Historia zatoczyła, koło, ale historia to nie tylko wczoraj, dzieje się i dziś, toczy się i jutro dla następnych pokoleń.
„Młodość to jest pewien wymiar człowieczeństwa, który trzeba wypełniać pracą, prawdą i miłością” – tak nauczał Jan Paweł II.
Współczesne młode pokolenie potrzebuje tych fundamentalnych wartości, dlatego też nie zapominając o przeszłości, o dorobku historii szkolnej, poszanowaniu tradycji i pielęgnowaniu wspomnień zrodził się pomysł obchodów rocznicy 50-lecia istnienia szkoły.

Już dzisiaj nie ma chyba wątpliwości, że wizerunek szkoły jest pozytywny bo inaczej nie istniałby 50 lat. Najważniejszym elementem o tym świadczącym jest to, że jest to szkoła rodzinna, wielopokoleniowa, uczęszczali do niej dziadkowie, ich dzieci a teraz wnuki. Naszych absolwentów można spotkać we wszystkich urzędach i instytucjach, pełnią różne funkcje kierownicze, zasiadają w miejscowych władzach, zasilają kadrę pedagogiczną szkół wszystkich szczebli, uczą i u nas.
Wielu z nich chętnie wraca do szkoły, odwiedzając jej mury i nauczycieli. Spotkanie absolwentów, nauczycieli po latach w roku jubileuszu 50-lecia szkoły będzie okazją do wspomnień i refleksji.
Do końca roku szkolnego 2006/2007, przez 50 lat istnienia, Zespół Szkół Gastronomicznych ukończyła imponująca liczba 10801 absolwentów.

2008 w trakcie aktualizacji…
2009 w trakcie aktualizacji…
2010 w trakcie aktualizacji…


Inne wydarzenia i osiągnięcia

Dzisiaj Gastronomik to szkoła XXI wieku, odważnie podejmująca wyzwania, jakie stawia przed szkolnictwem teraźniejszość, bez obaw patrząca w przyszłość. Stała, intensywna praca nad podnoszeniem jakości pracy placówki, jej wszechstronny rozwój powodują, że Zespół Szkół Gastronomicznych cieszy się dużą popularnością i jest ceniony zarówno wśród uczniów jak i rodziców. Ci pierwsi zdobywają tu wiedzę i umiejętności, ale również doświadczenia. Odbywają, bowiem praktyki zawodowe za granicą, nawiązują kontakty z kolegami ze szkół zaprzyjaźnionych. Podróżują po Europie w ramach programów unijnych, takich jak Leonardo da Vinci, realizowanych przez komisję ds. projektów unijnych. Dzięki tej aktywności uczniowie zwiedzili już Słowację (Presov) i Francję.