Dokumenty do pobrania:

 
 Terminy praktyk zawodowych
TERMIN PRAKTYKI KLASA  NAZWA ZAWODU PROGRAM SZKOLENIA
 9.03-3.04.2020r.  II a

 technik żywienia i usług gastronomicznych-343404

kuchnia-10dni

sala konsumencka-10dni

 II b technik żywinie i usług gastronomicznyh-3434040

kuchnia-10dni

sala konsumencka-10dni
III h technik hotelarstwa-422402

służba pięter- 10 dni

gastronomia- 10 dni

11.05-5.06.2020r. II c technik żywienia i usług gastronomicznych-3434040

kuchnia-10dni

sala konsumencka-10dni
II k technik żywinie i usług gastronomicznyh-3434040

kuchnia-10dni

sala konsumencka-10dni
 
Zasady przydziału miejsc praktyk zawodowych
1.    Kierownik szkolenia praktycznego najpóźniej miesiąc przed terminem rozpoczęcia praktyki przekazuje wychowawcy klasy listę zakładów pracy wraz z przydzieloną dla danej klasy liczbą miejsc.
2.    O przydzieleniu ucznia do konkretnego zakładu decyduje wychowawca klasy.
3.    Wychowawca przydziela zakłady poszczególnym uczniom kierując się:
a.    oceną zachowania ucznia za ostatni semestr,
b.    frekwencją ucznia na zajęciach szkolnych,
c.    zaangażowaniem ucznia w życie zawodowe szkoły,
d.    średnią ocen z przedmiotów zawodowych,
e.    średnią ocen.
4.    W każdej klasie uczeń odbywa praktykę w innym zakładzie pracy.
5.    Wybór uczniów na praktyki wyjazdowe odbywa się wg. odrębnego regulaminu.
6.    Uczeń po wyborze miejsca praktyk zakłada dziennik praktyki zawodowej (dostępny do pobranie na stronie internetowej szkoły) oraz zgłasza się do kierownika szkolenia praktycznego po skierowanie na praktyki.
 
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok