• Librus logoBIP LogoFacebook logoIkona Instagram

XXII Małopolski Konkurs Szkół Gastronomicznych „Kuchnia bez granic”

16 lutego 2021 r. profesjonalne jury oceniło nadesłane prace konkursowe. Ocena przebiegała zgodnie z przyjętymi w regulaminie kryteriami oceny.

Ze względu na sytuacje wynikającą z epidemii COVID 19 etap stacjonarny konkursu niestety nie może się odbyć.

Jest nam przykro, że nie możemy Was gościć u nas w Krakowie.

4 marca 2021 r. o godz. 10.00 odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników konkursu.  Relację na żywo z tego wydarzenia będzie można zobaczyć na naszym fanpage’u: https://www.facebook.com/zsg.nr1/live/. Zapraszamy do oglądania.

Czytaj więcej

PRÓBNE EGZAMINY MATURALNE 2021

Próbne egzaminy maturalne odbędą się na terenie szkoły w terminach:

17 II 2021 r. (środa)  – j. polski,

18 II 2021 r. (czwartek) – matematyka,

 19 II 2021 r. (piątek) – j. angielski.

Na egzaminy uczniowie klas czwartych przychodzą o godz. 8.30 (rozpoczęcie godz. 9.00) w odpowiednim stroju, z dowodem tożsamości oraz z długopisem z czarnym tuszem. Na egzamin z matematyki należy przynieść swoje pomoce: linijkę, cyrkiel i kalkulator prosty.
Obowiązuje ścisły reżim sanitarny.

Życzymy powodzenia !

POCZTA WALENTYNKOWA!!!

Napisz list, wykonaj kartkę walentynkową, a my ją dostarczymy!!!

W holu przy recepcji znajduje się skrzynka, do której można wrzucać  kartki walentynkowe.

Zaadresowane życzenia (imię, nazwisko, klasa) można wrzucać do 12 lutego.

Sukcesów w życiu,

Szczęścia w miłości, dużo uścisków,

Samych radości

Spełnienia marzeń,

Moc słodyczy

W Dniu Walentego  

życzy

Samorząd Uczniowski 

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Uwaga!!!

Rozpoczynamy rekrutację na kwalifikacyjne kursy zawodowe na rok szkolny 2021/2022.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą

Uczennica laureatem

Nasza uczennica w finale XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej

7 stycznia 2021 roku odbył się etap okręgowy Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej.
Miło nam poinformować, że w finale XII Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w której znalazło się 36 najlepszych hotelarzy z całej Polski jest uczennica Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie Klaudia Marzec z klasy 2o.
W tym roku ze względu na obostrzenia związane z panującą pandemią, test został przeprowadzony on-line. Wzięło w nim udział 168 uczniów z całej Polski.
Serdecznie gratulujemy!!!
Wywiadówka

Zebrania z rodzicami 20.01.2021

Szanowni Państwo, 

20 stycznia 2021 r. (środa) o godzinie 17:00 odbędą się zebrania z rodzicami on-line na platformie MS OFFICE TEAMS. Rodzice będą mogli uczestniczyć w zebraniu wyłącznie za pośrednictwem kont uczniów. Wychowawcy utworzą spotkanie dla swojej klasy o nazwie ,,Zebranie z rodzicami”.

Po spotkaniu z wychowawcą, w godz. 17:30-18:30 rodzice będą mieli możliwość rozmowy on-line z wykorzystaniem platformy MS OFFICE TEAMS z nauczycielami poszczególnych przedmiotów, pedagogiem i psychologiem szkolnym.

Ze względów bezpieczeństwa przekazywanych informacji prosimy, aby podczas połączenia rodzic  i nauczyciel mieli załączoną kamerę.

W razie problemów prosimy o informację przez dziennik elektroniczny. Korzystamy z instrukcji przesłanej przed zebraniami w grudniu za pomocą dziennika elektronicznego.

Plan lekcji

Plan lekcji od 18 stycznia 2021 r.

Przedmioty praktyczne zawodowe zaznaczone kolorem żółtym są realizowane stacjonarnie w szkole, pozostałe przedmioty zdalnie za pomocą MS TEAMS.

» plan klas

» plan dla nauczycieli

Dodatkowe informacje dotyczące organizacji zajęć po feriach zostały przekazane w dzienniku elektronicznym.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie – informacje

11 stycznia 2021 r. – poniedziałek – część praktyczna: 150 minut

Godz. 900 (losowanie stanowisk 830)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
świetlica TG.12

T.11

absolwenci wejście główne

 

Godz. 1300 (losowanie stanowisk 1230)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
świetlica TG.13 klasa IV h wejście przez dziedziniec szkolny
sala gimnastyczna T.12

T.15

TG.16

absolwenci

absolwenci

klasa IV a i IV b

wejście od strony orlika
126 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking
129 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking

Na egzamin należy przynieść własny czarny długopis i własny kalkulator prosty.

 

12 stycznia 2021 r. – wtorek – część pisemna: 60 minut

Godz. 1000 (losowanie stanowisk 930)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
Świetlica TG.04

TG.07

TG.12

T.06

T.11

KKZ

osoby poprawiające

osoby poprawiające

absolwenci

absolwenci

wejście przez dziedziniec szkolny

 

Godz. 1200 (losowanie stanowisk 1130)

Sala Kwalifikacja Kto zdaje? Miejsce wejścia na egzamin
sala gimnastyczna TG.13

TG.16

klasa IV h

klasa IV a i IV b

wejście od strony orlika
świetlica TG.16 klasa IV a i IV b wejście przez dziedziniec szkolny
126 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking
129 TG.16 klasa IV a i IV b wejście boczne, przez parking

 

Na egzamin należy przynieść własny czarny długopis i własny kalkulator prosty.

 

W dniach egzaminów uczniowie nie korzystają z szatni szkolnej (miejsca do przechowywania odzieży wierzchniej będą wskazane w bezpośrednim sąsiedztwie każdej sali egzaminacyjnej).

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (EPKwZ)
i egzaminu zawodowego (EZ) w sesji zimowej (styczeń – luty) 2021 r.

 1.1.[*] Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba (zdający, nauczyciel, egzaminator, asystent, obserwator, inna osoba biorąca czynny udział w przeprowadzaniu egzaminu lub inny pracownik szkoły1) bez objawów chorobowych zbieżnych z objawami COVID-19.

 1.2.[*] Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

 1.3.[*] Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy, np. w poruszaniu się.

 1.4. [*] [!] Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.

 1.5. [*] [!] Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, kalkulatora itd.. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

1.6. [*] Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin można przynieść własną butelkę z wodą.

1.7. [*] Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

 1.9. [*] [!] Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 Środki bezpieczeństwa osobistego

 2.1. [*] Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.

2.2. [*] Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5- metrowego odstępu).

2.6. [*] Zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi sesjami lub zmianami egzaminu ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.

3.4. [*] [!] W przypadku egzaminu z kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, obok materiału/urządzenia, z którego może korzystać więcej niż jedna osoba, należy ustawić dozownik z płynem dezynfekcyjnym oraz poinformować zdających o konieczności korzystania z niego przed skorzystaniem z danego materiału egzaminacyjnego/urządzenia.

4.5. [!] Przed rozpoczęciem egzaminu należy poinformować zdających o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

1) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi

2) obowiązku zakrywania ust i nosa – w zakresie zgodnym z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa

3) niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką

4) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

4.6. [*] Należy unikać tworzenia się grup zdających przed szkołą oraz przed salą egzaminacyjną przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego zakończeniu. Poinstruować zdających, aby wrażeniami po egzaminie dzielili się między sobą z wykorzystaniem mediów społecznościowych, komunikatorów, telefonicznie, a unikali spotkań w grupie.

4.7. [*] Zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.